Gnojiva i poboljšivači tla

Gnojiva su tvari koje imaju funkciju ishrane bilja. Mogu biti u krutom ili tekućem obliku. Dodaju se biljkama primjenom u tlo ili folijarno (preko lista). Pravilna gnojidba osigurava dobar rast i razvoj biljaka, te je jedna od najvažnijih aktivnosti u ekološkom uzgoju. U ekološkoj proizvodnji prednost dajemo organskim gnojivima biljnog i životinjskog porijekla (kao što su kompost, stajski gnoj ili zelena gnojidba), te prirodnim teško topivim mineralnim gnojivima (kao što je kameno brašno i sirovi fosfati). Gnojidbom, prvenstveno organskim gnojivima, utječemo na povećanje humusa u tlu, odnosno plodnosti tla. Ekološki proizvođači mogu koristiti samo gnojiva koja su odobrena za upotrebu u ekološkoj poljoprivredi. Pravilna gnojidba osigurava da je usjev koji uzgajamo u dobrom stanju i samim tim otporniji na napade bolesti i štetnika.